Hướng dẫn đặt logo quảng cáo trên gian hàng

 

HƯỚNG DẪN ĐẶT LOGO VÀ QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO

 

 

 

Bước 1Bước 2 > Bước 3 > Bước 4

 

 

Đăng nhập >  chọn Thông tin tài khoản > Quản trị gian hàng:

 

 

Quay lại trang Dành cho người bán hàng